Month: November 2017

Environmental Economics

Chair: Nuray Terzi
Analysis of the Relationship Between E-commerce and Environment
Nuray Terzi
All equal before the Environmental Kuznets Curve? New evidence from a time-varying parameter
approach
S. Emre Çekin
Measuring Socio-Economic Performance of OECD Countries: A Comparision of European and NonEuropean
Countries
Çiğdem Özarı, Özge Eren

Döviz Kuru ve Uluslararası Ticaret

Chair: Işıl Akgül
Cari Acik ve Banka Kredileri Arasindaki Iliski
Mehmet Çağrı Gözen
Türkiye’de Döviz Kuru ve Petrol Fiyatlarının Dış Ticaret Dengesi Üzerindeki Etkisi: Doğrusal Olmayan
Granger Nedensellik Analizi ve Doğrusal Olmayan ARDL Yöntemine Farklı Bir Yaklaşım
Işıl Akgül, Selin Özdemir, Yazgan Emre Çevik
Döviz Kuru Belirsizliğininin Pörtfoy Akımları Üzerine Etkileri
Tezcan Abasız

Enerji Ekonomisi ve AB ile İlişkiler

Chair: Musa Karademir
Avrupa Birliği Modelinde Orta Asya’da Yeni Bir Entegrasyon Süreci: Orta Asya Ekonomik Birliği
(OAEB) ve Karadeniz Güvenliğine Etkileri
Musa Karademir
Enerji Güvenliğine Yönelik Yenilenebilir Enerji Kullanımının Ekonomik Boyutları
Senem K. Dışkaya
İzmir’de Kiraz Üretiminin Ekonomik Analizi
Duran Güler, Sait Engindeniz, Bahar Aydın Can
Almanya ve Türkiye’nin Balkanlardaki İhracat ve Yatırımlarının Karşılaştırmalı Analizi
Elif Nuroğlu, Hüseyin Hayri Nuroğlu

Tarım ve Sosyo-Ekonomi

Chair: Sema YILMAZ GENÇ
Türkiye Ekonomisi Özelinde Dış Ticaret ve İstihdam İlişkisinin Analizi
Fatih Ayhan
Türkiye’de İşsizlik ve Suç İlişkisinin Sosyo-Ekonomik Analizi
Aynur Uçkaç
Tarım Ürünlerinin Pazarlanmasında Toptancı Hallerinin Rolü ve Önemi: Kocaeli Merkez İlçe Yaş SebzeMeyve
Toptancı Hali Üzerine Bir Araştırma
Bahar Aydın Can, Sait Engindeniz
Kamu Görevlilerini Sendika Üyesi Olmaya Yönelten Faktörler: Ankara İli Örneği
Elif Yüksel Oktay, Davut Tiryaki

Ülke Analizleri

Chair: Ayhan Orhan
Uganda’da Finansal İstikrarın Değerlendirilmesi
Nuray Terzi, Nasuru Magomu
Türkiye Ekonomisinde Güven-Hisse Senedi Getiri İlişkisi
Huriye Gonca Diler, N. Serap Vurur
Yunanistan’ın Mali Yolu
Hale Kırmızıoğlu
2008 Küresel Ekonomi Krizi ile Türkiye’nin Temel Ekonomik Göstergeleri Üzerindeki Etkisinin Bir
Değerlendirmesi
Tuba Akpınar, Çiğdem Berna Kocaman
Bir Ekonomi Laboratuvarı Olarak Krizler: Ekonomistler, İktisat ve Konjonktür
Taner Güney

Copyright 2017 Xevent. All rights reserved